sandal logo

Αιτήσεις Δημοτικών Τελών-ΤΑΠ

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, ο Δήμος Λαρισαίων θέτει σε λειτουργία μέσω της Ψηφιακής του Πλατφόρμας, την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων Δημοτικών Τελών.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και επιτάχυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, της  μείωσης της ταλαιπωρίας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19, οι δημότες θα μπορούν να αιτούνται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας με τη χρήση των κωδικών Τaxisnet για την έκδοση των παρακάτω διοικητικών πράξεων.

Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας ("Οδηγίες για Αιτήσεις...").

Οι συναλλασσόμενοι, μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, θα λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας και θα ενημερώνονται για την πορεία & και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και για την οικονομική τακτοποίηση όταν προκύπτει οφειλή.

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς και θα πρέπει να επανέλθετε με νέα αίτηση.

 • Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το μέγεθος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ΔΕ θα πρέπει να ξεπερνά τα 8MB.
 • Η πληρωμή των οφειλών που προκύπτουν μετά από την επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά μόνο με κωδικό πληρωμής RF.
 • Η αρμόδια Υπηρεσία αυτεπάγγελτα θα προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο - Αυτοψία, όπου κρίνεται αναγκαίο (π.χ. χρήση ακινήτου, μειώσεις, ύπαρξη πρόσθετων κατασκευών κ.α.).
 • Τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις, θα παραλαμβάνουν οι πολίτες μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας (Παραδοτέα Έντυπα).

Ειδικότερα οι αιτήσεις Δημοτικών Τελών που διατίθενται είναι οι:

Αίτηση-Δήλωση ΜΗ ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ή Διακοπή Σύνδεσης

Αίτηση αλλαγής συντελεστή χρήσης ακινήτου (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ/ΟΙΚΙΑΚΟΣ)

Αίτηση για διαχωρισμό παροχών

Αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτου

Αίτηση για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής

Αίτηση για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστου

Αίτηση για νέα παροχή

Αίτηση για συνένωση παροχών

Αίτηση για ηλεκτροδότηση φωτοβολταϊκού

Αίτηση για ηλεκτροδότηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Σε περίπτωση που θέλετε να καταθέσετε  δια  ζώσης την αίτησή σας,

πατήστε εδώ (doc), εδώ (odt) για Ηλεκτροδοτήσεις,

πατήστε εδώ (doc), εδώ (odt) για Βεβαιώσεις ΤΑΠ κτίσματος-οικοπέδου.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο Δήμος Λαρισαίων για την πόλη της Λάρισας έχει:

 • δύο ζώνες – συντελεστές για τη χρέωση των δημοτικών τελών στις κατοικίες και
 • τρεις συντελεστές για τους επαγγελματικούς χώρους ανάλογα της κατηγορίας τους.

Κατοικίες:

 • Α’ Ζώνη: με συντελεστή 2,09€/τμ
 • Β’ Ζώνη: με συντελεστή 1,56€/τμ

Επαγγελματικά:

 • Α’ Κατηγορία: 4,61
 • Β’ Κατηγορία: 3,69
 • Γ’ Κατηγορία: 3,10

Σύμφωνα με τον Ν.429/1976, στις περιπτώσεις καθορισμού περισσοτέρων του ενός συντελεστή, στον ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιείται μόνο ένας συντελεστής και ο υπολογισμός των Δημοτικών Τελών στα ακίνητα που ανήκουν σε άλλη ζώνη ή κατηγορία γίνεται με τη χρήση πλασματικών τετραγωνικών μέτρων.

Τα πλασματικά τετραγωνικά μέτρα προκύπτουν από την αναλογία των συντελεστών:

 • Κατοικίες: τ.μ. ακινήτου x 2,09:1,56
 • Επαγγελματικά: τ.μ. ακινήτου x 4,61 ή 3,10:3,69

Παράδειγμα: τα πραγματικά 100 τ.μ. μιας κατοικίας στην πόλη της Λάρισας στην Ά ζώνη μετατρέπονται σε πλασματικά ως εξής: 100Χ2,09:1,56=133,97 τ.μ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Ο Δήμος Λαρισαίων, πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αίτηση και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων υποβάλει σε επεξεργασία μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εφαρμόζει επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.
Ενημερωθείτε πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1