sandal logo

  • Home
  • Ο Δήμος
  • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων

Εκτύπωση E-mail
Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

espa1420 logo rgb  logo europaiki enosi el

Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020). Στόχος είναι η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Λάρισας, να αποτελέσει έναν δυναμικό, ελκυστικό τόπο διαβίωσης και δημιουργίας με σύγχρονες υποδομές πολιτισμού,με ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τήρηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αναβίωση της οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση σε νέες σύγχρονες υπηρεσίες στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, ενσωμάτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ΑμΕΑ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Σύστημα Διαχείρισης Πεζοδρόμων»
στον Άξονες Προτεραιότητας ««Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» & «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5021740 και συνολική δημόσια δαπάνη 449.914,16 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αποτελεί έργο της δράσης Ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης, άρση ασυνεχειών και προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης της Στρατηγικής ΒΑΑ: Η πόλη στο Προσκήνιο, και αφορά στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων με αυτόματους βυθιζόμενους στυλίσκους , κατάλληλους για την ελεγχόμενη διέλευση οχημάτων στους πεζοδρόμους διευκολύνοντας την μετακίνηση πεζών και ΑμεΑ στο ήδη πεζοδρομημένο κέντρο.
Το σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό αρθρωτό σύστημα ελέγχου που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την είσοδο/έξοδο των οχημάτων στους πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης.Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.1 εκ. €, εκ των οποίων το ποσό των 450 χιλ. € είναι η αιτούμενη χρηματοδότηση και το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί με Ίδιους Πόρους του Δήμου Λαρισαίων.
Το διακριτό φυσικό αντικείμενο της πράξης για συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας αφορά στην προμήθεια του παρακάτω Η/Μ εξοπλισμού:
-Κάμερες Ανίχνευσης Οχημάτων - Αναγνώρισης Πινακίδων
-Θήκες Τοποθέτησης Καμερών Εξωτερικού Χώρου
-Βυθιζόμενα Κολωνάκια
-Σταθερά Κολωνάκια
-Πίνακας Αυτοματισμού
-3G/4G MODEM.
Η προμήθεια αυτή αποτελεί τμήμα συνολικής προμήθειας που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων με αυτόματους βυθιζόμενους στυλίσκους, κατάλληλους για την ελεγχόμενη διέλευση οχημάτων στους πεζοδρόμους. Το σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό αρθρωτό σύστημα ελέγχου που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την είσοδο/έξοδο των οχημάτων στους κεντρικούς πεζοδρόμους της Λάρισας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.129.478,80 €, εκ των οποίων το ποσό των 449.914,16€ αφορά σε συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί με Ίδιους Πόρους του Δήμου Λαρισαίων.
Αναλυτικότερα το όλο σύστημα θα αποτελείται από:
- Βυθιζόμενους στυλίσκους τοποθετημένους σε κάθε πρόσβαση, οι οποίοι θα πρέπει να ανοίγουν αυτόματα κατά τις ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων ή τις ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων ή σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Εξοπλισμό τηλεπαρακολούθησης, που θα αποτελείται από ειδικές κάμερες αναγνώρισης της πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων των χρηστών που έχουν ή ζητούν δικαίωμα πρόσβασης στο πεζοδρομημένο κέντρο
- Κέντρο Ελέγχου που θα μπορεί να συντονίζει το σύνολο των λειτουργιών του Δήμου και να δίνει εντολές για το άνοιγμα του συνόλου ή του υποσυνόλου του εξοπλισμού πρόσβασης, θα λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και θα μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο.
Με ίδιους πόρους του Δήμου Λαρισαίων θα χρηματοδοτηθούν τα κατωτέρω:
Εξοπλισμός Η/Μ: -Μεταλλικοί Ιστοί -Καλώδια & Παρελκόμενα - Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Ελέγχου -Προμήθεια-εγκατάσταση υλικών, για ηλεκτρική σύνδεση κολωνακίων
Εξοπλισμός Πληροφορικής: -Εξυπηρετητής (server) -Οθόνη διαχείρισης εξυπηρετητών -Οθόνες κέντρου ελέγχου -Προσωπικοί Υπολογιστές -KVM Switch (μεταγωγέας πληκτρολογίου οθόνης ποντικιού) -Μεταγωγέας (Switch) -Firewall (σύστημα δικτυακής ασφάλειας) -tape backup drive (Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας σε ταινία) με λογισμικό διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας -Συστημα Αδιάληπτης λειτουργίας (UPS) -Μεταλλικό Ικρίωμα (RACK) Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Λειτουργίας Η/Μ Εξοπλισμού -Υπηρεσία Μελέτης Εφαρμογής - Ανάλυση – Προδιαγραφές -Υπηρεσία Τοποθέτησης Καμερών Εξωτερικού Χώρου -Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία για τα βυθιζόμενα κολωνακια -Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Λογισμικό: -Εφαρμογή Ελέγχου Πρόσβασης Οχημάτων και Διαχείρισης Συστήματος -Εφαρμογή πληροφόρησης Πολιτών -Πλατφόρμα Διασύνδεσης μεμονωμένων λύσεων -Λειτουργικό Σύστημα τύπου Server εφαρμογών -Λειτουργικό Σύστημα τύπου Server δεδομένων
Υπηρεσίες Λειτουργίας Εξοπλισμού Πληροφορικής/Λογισμικού: -Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού -Υπηρεσίες Φιλοξενίας Εφαρμογών -Υπηρεσίες Αποθήκευσης -Υπηρεσίες Υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος μέχρι την παράδοση του έργου -Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας -Υπηρεσίες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης κοινού.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» & «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5021809 και συνολική δημόσια δαπάνη 841.133,83 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ Η πόλη στο Προσκήνιο και αφορά την αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης μέσω κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων – πεζοδρόμων. Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στην ανάπλαση/διαμόρφωση της οδού Ιουστινιανού από την οδό Αλ. Παναγούλη έως την οδό Αλ. Υψηλάντου, ώστε να ενταχθεί σ’ αυτήν ποδηλατόδρομος και νέα πεζοδρόμια (πεζόδρομοι) και να λειτουργήσει ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας».
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μίας λωρίδας κίνησης οχημάτων, μιας στάθμευσης οχημάτων και ενός ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης στο κατάστρωμα της οδού, που διαχωρίζονται μεταξύ τους με νησίδα πρασίνου καθώς και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, σε διατομή ενιαίας στάθμης. Παράλληλα κατασκευάζεται νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων το οποίο θα συνδεθεί με το αντίστοιχο της ΔΕΥΑΛ. Θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και Εργασίες Πρασίνου και Σήμανσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» & «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5022084 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.510.332,07ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ Η πόλη στο Προσκήνιο, αφορά στην αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης μέσω κατασκευής δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και περιλαμβάνει 2 υποέργα.
Αναλυτικότερα το υποέργο 1 αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των οδών Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη και Κοραή ώστε να ενταχθεί σε αυτούς ποδηλατόδρομος και νέα πεζοδρόμια (πεζόδρομοι) και να λειτουργήσουν ως δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την κατασκευή μίας λωρίδας κίνησης οχημάτων, μιας στάθμευσης οχημάτων και ενός ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης στο κατάστρωμα των οδών Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη, που διαχωρίζονται μεταξύ τους με νησίδα πρασίνου καθώς και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, σε διατομή ενιαίας στάθμης.
Το υποέργο 2 αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των οδών Ηλιοδώρου, Ρούσβελτ και την προέκταση της Ρούσβελτ έως την Παναγούλη, ώστε να ενταχθεί σε αυτούς ποδηλατόδρομος και νέα πεζοδρόμια (πεζόδρομοι) και να λειτουργήσουν ως δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την κατασκευή μίας λωρίδας κίνησης οχημάτων, μιας στάθμευσης οχημάτων και ενός ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης στο κατάστρωμα των οδών Ηλιοδώρου και της προέκτασης της Ρούσβελτ έως την Παναγούλη , που διαχωρίζονται μεταξύ τους με νησίδα πρασίνου καθώς και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, σε διατομή ενιαίας στάθμης.
Παράλληλα κατασκευάζεται νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων το οποίο θα συνδεθεί με το αντίστοιχο της ΔΕΥΑΛ. Θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες όπως περιγράφονται στις συνημμένες Τεχνικές Εκθέσεις Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και Εργασιών Πρασίνου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» & «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5022251 και συνολική δημόσια δαπάνη 264.299,51 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αποτελεί έργο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο Η πόλη στο Προσκήνιο, και αφορά εργασίες προσβάσεων, διανοίξεων και κατασκευής πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων στο τμήμα της περιοχής παρέμβασης που καταλαμβάνει η αποστραγγιστική τάφρος Ι1 μεταξύ των συνοικιών Νέας Σμύρνης και Α.Τ.Α. (από Γέφυρα Αεροδρομίου έως Γέφυρα ΟΣΕ). Σκοπός του έργου είναι να ενταχθεί η περιοχή στον ιστό της πόλης με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των προβλημάτων των όμορων συνοικιών, η λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και η σύνδεση της Τάφρου με τις διαμορφώσεις στον Πηνειό ποταμό.
Βασικό στοιχείο οργάνωσης αποτελούν οι διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, που διαπερνούν κατά μήκος την περιοχή και σηματοδοτούν τους επιμήκεις άξονες κίνησης του πάρκου. Ανάλογα με τις κλίσεις του εδάφους δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι - πλατώματα. Το υπάρχον φυσικό πράσινο εξυγιαίνεται και η κοίτη καθαρίζεται. Οι διαδρομές κατά μήκος της τάφρου διαμορφώνονται σε δύο βασικές στάθμες που αντιστοιχούν στο υφιστάμενο ανάγλυφο του εδάφους με μικρές αποκλίσεις.
Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούν στην διάνοιξη νέων διαδρομών και στην αναβάθμιση υπαρχόντων, καθώς και στον καθαρισμό της κοίτης. Τα μήκη των διαδρομών που θα διανοιχθούν είναι για τους κάτω διαδρόμους 245 μ. για τον βόρειο και 680 μ. για τον νότιο, ενώ το μήκος του νότιου πάνω διαδρόμου στην κορυφή του νότιου αναχώματος, ο οποίος είναι διανοιγμένος και θα ασφαλτοστρωθεί, είναι 705 μ. Όσον αφορά τον βόρειο πάνω διάδρομο στην κορυφή του βόρειου αναχώματος, αυτός δεν θα ανακατασκευαστεί και θα παραμείνει ως έχει. Η πράξη περιλαμβάνει επίσης την φύτευση δέντρων στις προεκτάσεις των στέψεων του αναχώματος εκατέρωθεν της τάφρου προς τις κατοικημένες περιοχές της πόλης, καθώς και τον ηλεκτροφωτισμό του νότιου πάνω διαδρόμου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ολοκλήρωση του Προσκηνίου Πολιτισμού»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» &«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5023623 και συνολική δημόσια δαπάνη 4.999.999,90 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας και της οικονομικής δραστηριότητας στη περιοχή παρέμβασης απαιτείται η δημιουργία ενός πόλου έλξης πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που θα ενισχύει την καλλιτεχνική δραστηριότητα, αλλά και θα συμβάλλει στη διατήρηση της μακράς καλλιτεχνικής παράδοσης, όπως το Προσκήνιο Πολιτισμού.
Η πολιτιστική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει στην επισκεψιμότητα της περιοχής, στην αύξηση της ζήτησης επαγγελμάτων που έχουν σχέση και με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, στην ανάδειξη της δράσης των τοπικών φορέων πολιτισμού με μακροχρόνια προσφορά στον πολιτισμό της περιοχής, στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., καθώς και ανάδειξη των συλλογών του μέσω κατάλληλων έργων προβολής και διατήρησης και διενέργειας περιοδικών εκθέσεων.
Η πράξη αφορά στην ολοκλήρωση του ημιτελούς κτηρίου του Προσκηνίου Πολιτισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ809, σε οικόπεδο εμβαδού 4.000 m2 και περιβάλλεται από τις οδούς Ανθίμου Γαζή, Κουμουνδούρου και Βελή. Αποτελεί την τρίτη και τελευταία φάση της υλοποίησης του έργου.
Αναλυτικά η υπόψη πράξη περιλαμβάνει:
- τις εργασίες κατασκευής της σκηνής συνολικού εμβαδού 410 m2, με την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού εξοπλισμού και ειδικών μηχανισμών,
- την τοποθέτηση εξοπλισμού στην αίθουσα του θεάτρου και επενδύσεων ακουστικής μελέτης,
- την τοποθέτηση εξοπλισμού στα foyer, τα εκδοτήρια και το βεστιάριο,
- την πλήρη εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικού φωτισμού της σκηνής.
Η μελέτη του κτιρίου καθώς και τα υλικά που έχουν επιλεγεί πληρούν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε να επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Με την ολοκλήρωσή του το κτίριο θα διαθέτει μια υψηλής στάθμης υποδομή 545 θέσεων για παραστάσεις θεάτρου, μελοδράματος, χορού και μουσικών εκδηλώσεων καθώς και βοηθητικούς χώρους (εργαστήρια, γραφεία διοίκησης, χώρους υγιεινής, αποθήκες και μηχανοστάσια).

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» &«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5028729 και συνολική δημόσια δαπάνη 540.000,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις εξασφάλισης προσβασιμότητας σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Λάρισας με σκοπό την διασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης, ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας.
Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:
1ο προπαρασκευαστικό υποέργο: «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ» και
2ο κύριο υποέργο: «Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων»,
που ενδεικτικά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας στα δημοτικά κτήρια και τους κοινόχρηστους χώρους εντός της περιοχής παρέμβασης όπως ράμπες εισόδου, κατακόρυφη κυκλοφορία (ανελκυστήρες, αναβατόρια κλπ), WC-ΑΜΕΑ καθώς και πρόσβαση σε εξοπλισμό (χώροι συναλλαγών – γκισέ, τηλέφωνο κλπ) και τοποθέτηση κατάλληλων διαδρόμων και ηχητικών σημάτων κυκλοφορίας ατόμων με προβλήματα όρασης.
Οι κτηριακές υποδομές εντός της περιοχής παρέμβασης έχουν χρήσεις Διοίκησης, Πολιτισμού και Πρόνοιας
To 1ο υποέργο αφορά στην εκπόνηση της «Μελέτης Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ» σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Στη μελέτη εφαρμογής θα γίνει λεπτομερής ανάλυση και επιμέτρηση των προβλεπόμενων εξυπηρετήσεων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στην κάθε υποδομή, και των προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν την κατασκευή τους με στόχο την εξασφάλιση της οριζόντιας προσπέλασης (προδιαγραφές διαδρόμων, θυρών, δαπέδων κ.λ.π), της κατακόρυφης προσπέλασης (προδιαγραφές ράμπας, εισόδου, αναβατορίου, ανελκυστήρα, χειρολισθήρες κλιμακοστασίων κ.λ.π) καθώς και άλλες εξυπηρετήσεις (W.C., τηλέφωνο, ψύκτης ΑμεΑ, θέσεις στάθμευσης κλπ). Θα μελετηθούν οι προσβάσιμες διαδρομές (οριζόντιες και κατακόρυφες) και ο απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) τους ανά όροφο, καθώς επίσης και ο τρόπος διασφάλισης της διαφυγής ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, από το κτίριο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής). Τέλος θα διερευνηθεί το επίπεδο προσβασιμότητας στους κοινοχρήστους χώρους (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι) για μια διαδρομή εντός της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μύλος του Παππά - Αρχαίο Θέατρο - Δημαρχείο - Περιφέρεια - Προσκήνιο Πολιτισμού. Η μελέτη θα περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων του δομημένου εξωτερικού περιβάλλοντος ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των δημοτών με αναπηρία ή/και των εμποδιζόμενων ατόμων) και θα συνδέει τους κοινόχρηστους χώρους με σημεία ενδιαφέροντος υψηλής επισκεψιμότητας. Θα περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα «δομικά στοιχεία» των υποδομών κοινοχρήστων χώρων, τα οποία δυνητικά μπορεί να λειτουργούν ως εμπόδια όπως: γεφύρωση επιπέδων, επιφάνειες κίνησης, οδός κίνησης, πρόσβαση σε δημόσια κτίρια κ.λ.π, όσο και λίστα ελέγχου προσβασιμότητας σε στάσεις λεωφορείων.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Εξοπλισμός Κ.Δ.Α.Π. Α.μ.Ε.Α»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» &«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5029823 και συνολική δημόσια δαπάνη 33.377,23 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Το έργο εντάσσεται στην δράση «Βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων στο πλαίσιο δράσεων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και βελτίωση της προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Θεσσαλίας 2014-2020 και αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) στην συνοικία της Νέας Σμύρνης, στον χώρο του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, το οποίο λειτουργεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗΚΕΛ).
Ειδικότερα ο εξοπλισμός περιλαμβάνει διάφορα έπιπλα και σκεύη, οικιακό εξοπλισμό, ηλεκτρικά είδη, λευκά είδη, εξοπλισμό εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας, όργανα γυμναστικής, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλία, θεραπευτικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό. Ο εξοπλισμός θα εξυπηρετεί τις εργονομικές απαιτήσεις ατόμων με κινητική δυσκολία και την δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης - Γενί Τζαμί»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» &«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5030426 και συνολική δημόσια δαπάνη 390.224,50 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην αξιοποίηση του μνημείου Γενί Τζαμί στη Λάρισα ώστε να προσφέρει καινοτόμες και φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες με σκοπό τη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του συνόλου του φάσματος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Αποτελεί παρέμβαση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ενός κτιρίου με αρχιτεκτονική αξία και πολιτιστικό ενδιαφέρον για την πόλη, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με το πλέγμα διαδρομών ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Λάρισας και έχει ανακηρυχτεί διατηρητέο. Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού για τη δημιουργία του σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης.
- Υποέργο 1 «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» : περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για την διαμόρφωση των χώρων με παρεμβάσεις αλλά και εσωτερικές διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις, που θα είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα του κτιρίου.
- Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη» : περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και λογισμικό που θα αναπτυχθεί για τη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του συνόλου του φάσματος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Ειδικότερα αφορά στην τεχνολογική υποδομή, που αποτελείται από πρωτότυπα διαδραστικά συστήματα τα οποία στοχεύουν στην πληροφόρηση των επισκεπτών και την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού μέσω βιωματικών τρόπων αλληλεπίδρασης, αλλά και μέσα από προηγμένες υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης, καθώς και στην προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, βιντεοπροβολείς, UPS, βιντεοκάμερες κλπ.).

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» &«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5030627 και συνολική δημόσια δαπάνη 934.550,29 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Δημιουργία του κέντρου ανοιχτής υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down στο κτήριο επί της Λάμπρου Κατσώνη 6, που εκμισθώνει το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας στον σύλλογο Γονέων & Φίλων ατόμων με σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ» για την στέγαση του κέντρου. Υπάρχει σχετική υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας και Δήμου Λαρισαίων για την υλοποίησης της πράξης. Το κτήριο αποτελεί ένα σημαντικά αξιόλογο στοιχείο του δομικού και ιστορικού πλούτου της Λάρισας, καταγεγραμμένο μάλιστα από Επιστημονική Ομάδα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ από το 1993 και καταταγμένο στον κατάλογο ως προπολεμικό κτίριο με στοιχεία που το καθιστούν ενδιαφέρον για διατήρηση.
Σκοπός είναι η δημιουργία πρότυπης δομής για άτομα με Σύνδρομο Down , με κατά προτεραιότητα στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ.
Το κτίριο που αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο και ημιυπόγειο με στέγη, βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 508,84 τ.μ. με επιφάνεια ισογείου 152,80 τ.μ. κι υπογείου 152,80 τ.μ. ενώ οι λειτουργίες αναλυτικά είναι οι εξής:
Ημιυπόγειο Κύριας Χρήσης (Κ.Χ.) το οποίο θα περιλαμβάνει: αίθουσα υποδοχής, αίθουσα έκθεσης, χώρο φιλοξενίας επισκεπτών, χωλ, χώρο εκπαίδευσης, αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων και υποστήριξης, χώρο κουζίνας, χώρο αποθήκευσης, χώρους υγιεινής (WC ΑΜΕΑ και WC).
Ισόγειο Κύριας Χρήσης (Κ.Χ.) το οποίο θα περιλαμβάνει: χώρο υποδοχής, χώρο διοίκησης και γραφείου του ΔΣ, χώρο πολιτιστικών δράσεων και ψυχαγωγίας, χώρους προσωρινής διημέρευσης (1) & (2), χώρους υγιεινής (WC ΑΜΕΑ και WC), χωλ, χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και χώρο ενημέρωσης και συμβουλευτικών συναντήσεων.
Η πράξη περιλαμβάνει εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτιρίου, εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και εργασίες αναβάθμισης και διαμόρφωσης του κτιρίου για τη λειτουργία του ως προς το σκοπό χρηματοδότησης.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου - Βυζαντίου - Ηρ. Πολυτεχνείου)»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» &«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5181140 και συνολική δημόσια δαπάνη 3.172.259,77 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ «Η πόλη στο Προσκήνιο» και αφορά την αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης μέσω κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων – πεζοδρόμων.
Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στην πλήρη ανακατασκευή της οδού Αιόλου από την οδό 23ης Οκτωβρίου έως την οδό Αγιάς σε διατομή ενιαίας στάθμης, της οδού Βυζαντίου από την οδό Υψηλάντου έως την οδό 23ης Οκτωβρίου, τμημάτων των οδών Λουκιανού (από την οδό Χατζηζωγίδου έως την οδό Βυζαντίου) και Χατζηζωγίδου (από την οδό Λουκιανού έως την οδό Βυζαντίου) και τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από την οδό Αγιάς έως την οδό Αεροδρομίου (εμπρός από το ΑΤΑ) ώστε να ενταχθεί σε αυτές ποδηλατόδρομος διπλής κυκλοφορίας συνολικού μήκους 1500 μ.
Θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες οδοποιίας (εκσκαφές, καθαιρέσεις, χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά), θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια (πλάτη πεζοδρομίων, οδηγοί όδευσης για άτομα με προβλήματα όρασης, κατασκευή ραμπών στις διασταυρώσεις αλλά και όπου προβλέπεται διάβαση πεζών κλπ.) καθώς και ποδηλατόδρομος (μονής ή διπλής κυκλοφορίας) από βιομηχανικό δάπεδο. Στις περιοχές ενιαίου οδοστρώματος και όπου αλλού απαιτείται, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων, το οποίο θα συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο της ΔΕΥΑΛ. Επίσης θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης, όλες οι απαραίτητες Η/Μ εργασίες για την κατασκευή νέου δικτύου οδοφωτισμού και την κατασκευή σηματοδοτούμενων διαβάσεων και πεζοδιαβάσεων, καθώς και όλες οι απαραίτητες φυτεύσεις και εργασίες πρασίνου για την κατασκευή νέου δικτύου άρδευσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» &«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5181141 και συνολική δημόσια δαπάνη 2.210.000,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων στον προαύλιο χώρο του πρώην ορφανοτροφείου θηλέων Λάρισας, με την δημιουργία νέας παιδικής χαράς και την διαμόρφωση χώρου αναψυχής, καθώς και τον εξωραϊσμό των αύλειων χώρων των υφιστάμενων μονάδων αγωγής και διαπαιδαγώγησης, όπως και την εκ νέου χωροθέτηση και την πλήρη εγκατάσταση ενός ακόμη σχολικού προαυλίου, για την επίτευξη συνθηκών ασφαλείας και ποιότητας και την ικανοποίηση, λειτουργικά και αισθητικά, των αυξημένων αναγκών των χρηστών όλης της ευρύτερης περιοχής. Βασικός σκοπός, επομένως, των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού χώρου, προσβάσιμου για όλους, με τη μορφή ενός μεγάλου πάρκου γειτονιάς, με έμφαση στο παιδί.
Συγκεκριμένα, το σημείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανάπλαση βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 977, που περιβάλλεται από τις οδούς 23ης Οκτωβρίου, Αιόλου, Πλούτωνος και Ηρ. Πολυτεχνείου, στη συνοικία Αγ. Κων/νου Λάρισας. Στον χώρο αυτό λειτουργούν το “Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων” και ένας παιδικός - βρεφικός σταθμός (13ος Παιδικός Σταθμός) του Δήμου, ενώ παράλληλα φιλοξενείται και ένα νηπιαγωγείο (9ο Νηπιαγωγείο). Επιπλέον, στη νοτιοδυτική πλευρά του Ο.Τ. 977, στη συμβολή των οδών 23ης Οκτωβρίου & Αιόλου, στεγάζεται ένας ακόμη δημοτικός παιδικός – βρεφικός σταθμός (1ος Παιδικός Σταθμός).
Ειδικότερα, η πράξη προβλέπει παρεμβάσεις σε συνολική επιφάνεια 6.446 τ.μ., με δυνατότητα εισόδου στο χώρο τόσο από την οδό Αιόλου όσο και από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων»

στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5189527 και συνολική δημόσια δαπάνη 377.900,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στη δημιουργία δομών στήριξης απασχολησιμότητας ανέργων και ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια ή / και κοινωνικό αποκλεισμό στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων «Η πόλη στο Προσκήνιο». Συγκεκριμένα προβλέπεται η χρηματοδότηση λειτουργίας δύο (2) δομών για εννέα(9) μήνες και σε κάθε περίπτωση έως 30/11/2023, ως εξής: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης (Job Center) για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των άνεργων μελών ευάλωτων νοικοκυριών που υπόκεινται σε κοινωνικές διακρίσεις ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας.
Αναλυτικότερα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Το Job Center είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες. Στοχεύει στην προώθηση της ενεργητικής ένταξης των ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά που υπόκεινται σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικών διακρίσεων, συνδυάζοντας την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού με την προώθηση στην απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.
Η δράση απευθύνεται σε ανέργους / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα κατοίκους της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ.
Το Job Center θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
1)Εντοπισμός, ευαισθητοποίηση και προσέλκυση εν δυνάμει ωφελούμενων
2)Υλοποίηση ενεργειών σκιαγράφησης του κοινωνικού και εργασιακού τους προφίλ και διάγνωσης των αναγκών τους
3)Παροχή ευκαιριακών/εποχιακών θέσεων εργασίας οι οποίες προσφέρονται άμεσα στους ανέργους
4)Εάν οι θέσεις αυτές δεν γίνονται αποδεκτές από τους ανέργους, οργανώνονται ατομικές συνεδρίες στις οποίες καταρτίζεται μαζί με τον ωφελούμενο το σχέδιο δράσης που αφορά στην ενδυνάμωσή του και την αναζήτηση των κλίσεων του.
5)Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων ψυχοκοινωνικής και εργασιακής συμβουλευτικής (coaching-mentoring) ή και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας
6)Eνέργειες σύζευξης τουλάχιστον 150 ωφελούμενων με την αγορά εργασίας έναντι πρόβλεψης 800 ατόμων στους οποίους εκτιμάται ότι θα παρασχεθούν υπηρεσίες.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Το Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας θα αποτελεί ένα κατάλληλα στελεχωμένο γραφείο που θα παρακολουθεί την τοπική ανάπτυξη και τις τοπικές εξελίξεις, θα εντοπίζει τα «κενά» στην αλυσίδα του επιχειρείν και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν. Αναμένεται να υποστηρίξει τουλάχιστον 150 ανέργους που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση ή να αυτοαπασχοληθούν σε πρακτικά θέματα (όπως νομικά, φοροτεχνικά, εξεύρεση στέγης), εντοπισμό δυνατοτήτων χρηματοδότησης, δικτύωση, marketing, κ.α.
Η επιλογή των ωφελούμενων –κατά προτεραιότητα από την περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων- που θα υποστηριχθούν για την δημιουργία επιχειρηματικής δράσης θα αξιοποιεί επιχειρηματικά σχέδια ανέργων τα οποία θα αναπτύσσονται με την υποστήριξη του Γραφείου Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας ή έχουν αναπτυχθεί σε πρωτόλειο βαθμό κατά την διάρκεια της υποστήριξης των ανέργων από το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης (Job Center).
Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, τηρουμένων των προβλεπόμενων περί δημοσίων συμβάσεων.

Απόφαση έγκρισης της 1ης Επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 1ης Επικαιροποίησης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) του Δήμου Λαρισαίων στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων

Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο "Η Πόλη στο Προσκήνιο" η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

Έγκριση επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων "Η Πόλη στο Προσκήνιο" στα πλαίσια του ΟΧΕ του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

ΦΕΚ Ορισμού του Δήμου Λαρισαίων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσσαλίας 2014-2020", ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.β "Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού", ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΣΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΕΤΠΑ"

Πρόσκληση Υποβολής Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1