sandal logo

poli 12

Περίληψη διακήρυξης - Διεύθυνση Κοινωνικών Δράσεων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσηµη επωνυµία:    ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. διεύθυνση:  ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 8Α, 3ος ΟΡΟΦΟΣ 41222 ΛΑΡΙΣΑ-Ελλάδα

Σηµείο(α) επαφής:       ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, Τηλ.: +30 2410680224

Υπόψη: Νίκη ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: dops@larissa-dimos.gr ,Φαξ:  +30 2410680247

Διεύθυνση(εις) Διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):   www.larissa-dimos.gr

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα είναι διαθέσιµα από: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής

Προσφορές αποστέλλονται: Στο προαναφερόµενο σηµείο επαφής

Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)

Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο, Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΙ.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προµήθειες, Αγορά

Κύριος τόπος παράδοσης:                Στον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό των Διοικητικών Ορίων του Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ,

Κωδικός NUTS: GR142

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δηµόσια σύµβαση

ΙΙ.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή της αγοράς (των αγορών)

Προμήθεια κρεάτων, πουλερικών, άρτου-αρτοσκευασμάτων, τροφίμων, οπωροκηπευτικών, γαλακτοκομικών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο- Κύριο αντικείµενο: 15000000

Πρόσθετο αντικείμενο:

ΙΙ.1.7) Σύµβαση διεπόμενη από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA): Ναι

ΙΙ.Ι.8) Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Ναι, Πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματα

ΙΙ.Ι.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι

ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: κρέατα: (βλέπε ενδεικτικό), πουλερικά:(βλέπε ενδεικτικό), άρτος-αρτοσκευάσματα: (βλέπε ενδεικτικό), τρόφιμα:(βλέπε ενδεικτικό), οπωροκηπευτικά:(βλέπε ενδεικτικό), γαλακτοκομικά: (βλέπε ενδεικτικό) Αναλυτικές ποσότητες βλ. πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι υπερβάσεις ποσοτήτων με ανάλογη αύξηση της συμβατικής δαπάνης έως 20%. Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 253.528,05 Νόµισµα: ΕΥΡΩ

ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης:  ναι, Βλ. άρθρο 25 της Διακήρυξης, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: σε 15 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης)

ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  Διάρκεια σε ημέρες 12 μήνες  (από τη σύμβαση)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΙΙΙ.1) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΙΙΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Οι λοιπές απαιτούμενες εγγυήσεις αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΙΙΙ.Ι.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους ή άλλους πόρους του Δ. Λαρισαίων.

ΙΙΙ.Ι.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στο οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση:

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά        γ) Συνεταιρισμοί                    ε) Κοινοπραξίες προμηθευτών

β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά         δ) Ενώσεις προμηθευτών

ΙΙΙ.Ι.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: ναι, Βλέπε όρους Διακήρυξης, και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλ. άρθρα 5ο και 6ο  της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

ΙΙΙ.2.2) Χρηµατοοικονοµική ικανότητα. Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. Έκθεση στην οποία να αποτυπώνεται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή και οι εμπορικές επιδόσεις, 2. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, Αναλυτικά Βλ. άρθρο 7ο της Διακήρυξης

ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
1. Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού, Βλ. άρθρο 7ο της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα: όχι

  

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός

IV. 2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

ΙV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Όχι

ΙV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: Η αρίθμ. 507/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων

IV.3.2) Προηγούµενη(-ες) δηµοσίευση (εύσεις) σχετικά με την ίδια σύµβαση: Όχι

ΙV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου. Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα:

Ηµεροµηνία: 7/02/2012    Ώρα: 13.30  Έγγραφα έναντι αντιτίμου: Όχι

               ΙV.3.4) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών: Ηµεροµηνία: 14/02/2012   Ώρα: 11.00

ΙV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) µπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αίτησεις συµµετοχής: EL

ΙV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 3 μήνες

ΙV.3.8) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών: Ηµεροµηνία: 14/02/2012  Ώρα: 11.00

Τόπος: Στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικών Δράσεων του Δήμου Λαρισαίων, Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α 3ος όροφος, Τ.Κ. 412 22, στη Λάρισα

Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Ναι. Τα μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού, αρμόδιοι υπάλληλοι που χειρίζονται την προμήθεια, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:  Όχι

VΙ.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Όχι

VΙ.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναφέρονται στα τεύχη του Διαγωνισμού που χορηγούνται από την Δ/νση Κοινωνικών Δράσεων

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

Επίσηµη επωνυµία:             ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση:    ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 8Α, 3ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 412 22, Λάρισα, Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: dops@larissa-dimos.gr , Τηλ.:+30 2410680224, Φαξ: +30 2410680247

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):   www.larissa-dimos.gr

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ηµεροµηνία(-ες) υποβολής προσφυγών: Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, στο άρθρο 21.

VΙ.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφυγών:

Επίσηµη επωνυµία:             ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση:    ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 8Α, 3ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 412 22, Λάρισα, Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: dops@larissa-dimos.gr , Τηλ.:+30 2410680224, Φαξ: +30 2410680247

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):   www.larissa-dimos.gr

VΙ.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 19/12/2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (1) Τµήµα αριθ. 1, Τίτλος: ΚΡΕΑΤΑ

1)ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια κρεάτων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείµενο: 15111200

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 15131620

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 43.885,80 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (2) Τµήµα αριθ. 2, Τίτλος: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ)

1)ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια πουλερικών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείµενο: 15112130

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 19.202,40 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (3) Τµήµα αριθ. 3, Τίτλος: ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

1)ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια Άρτου-Αρτοσκευασμάτων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείµενο: 15800000

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 39.178,80 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (4) Τµήµα αριθ. 4, Τίτλος: ΤΡΟΦΙΜΑ

1)ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείµενο: 15000000

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 76.470,78 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (5) Τµήµα αριθ. 5, Τίτλος: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

1)ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια οπωροκηπευτικών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείµενο: 15300000

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 38.919,87 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (6) Τµήµα αριθ. 6, Τίτλος: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

1)ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια γαλακτοκομικών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων.

2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείµενο: 15500000

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 35.870,40 ΕΥΡΩ

 

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa-dimos.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1

Copyright © 2016 Δήμος Λαρισαίων | Sitemap | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ