sandal logo

poli 12

Περίληψη διακήρυξης - Τεχνική Υπηρεσία

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσηµη επωνυµία:    ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ταχ. διεύθυνση:            Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 - 412 22 ΛΑΡΙΣΑ - Ελλάδα

Σηµείο(α) επαφής:       ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Τηλ.: +30 2410535481, Υπόψη: Αθανασιου ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ,

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Φαξ: +30 2410251339

Διεύθυνση(εις) Διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):   www.larissa-dimos.gr

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα είναι διαθέσιµα από: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής

Προσφορές αποστέλλονται: Στο προαναφερόµενο σηµείο επαφής

Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)

Περιφερειακή ή τοπική αρχή, Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3 Α – ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε4- ΨΗΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΙΙ.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:

Προμήθειες, Αγορά

Κύριος τόπος παράδοσης: Στον τόπο εκτέλεσης των έργων, δηλ. σε διάφορους δρόμους του Δήμου Λαρισαίων,ΛΑΡΙΣΑ, Κωδικός NUTS: GR142

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δηµόσια σύµβαση

ΙΙ.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή της αγοράς (των αγορών)

Προμήθεια θραυστού υλικού 3 Α- Ε 4 , ψηφίδας και σκύρων οδοστρωσίας για διάνοιξη – κατασκευή και συντήρηση οδών του Δήμου Λαρισαίων

ΙΙ.1.6)   Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο- Κύριο αντικείµενο: 45233120

Πρόσθετο αντικείμενο:

ΙΙ.1.7) Σύµβαση διεπόμενη από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA): Ναι

ΙΙ.Ι.8) Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Όχι

ΙΙ.Ι.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι

ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Συνολική ποσότητα υλικών 46.400 τόνοι .Αναλυτικές ποσότητες βλ. πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 319.000,00, Νόµισµα: ΕΥΡΩ

ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης:  όχι,

ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  Διάρκεια σε μήνες: 12 μήνες

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΙΙΙ.1) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΙΙΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5%  επί του προϋπολογισμού  ήτοι 15.950,00  ευρώ.,

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α

ΙΙΙ.Ι.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν.

Πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.

ΙΙΙ.Ι.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στο οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση:

Προμηθευτές και ενώσεις προμηθευτών σύμφωνα με τα άρθρα 7-8 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)-ΥΑ 11389/1993 .

ΙΙΙ.Ι.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: ναι,

Προϋπόθεση ότι το λατομείο ή ορυχείο που θα λαμβάνονται τα υλικά να βρίσκεται σε απόσταση 26 χιλ. από την πόλη, να διαθέτουν CE, και τα υλικά θα αποτίθενται στον τόπο των έργων και στις ακριβείς θέσεις, που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία..

ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.

Αναλυτικά σύμφωνα με το έντυπο  της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.2.2) Χρηµατοοικονοµική ικανότητα. Αναλυτικά σύμφωνα με το έντυπο  της Διακήρυξης

ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα Αναλυτικά σύμφωνα με το έντυπο  της Διακήρυξης

ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΙΙ.3.1) Η παροχή των παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελµατική κατηγορία. όχι

ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών. Ναι

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

IV. 2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

ΙV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Όχι

ΙV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: Η υπ’αριθμ.. 421/10-11-2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων

IV.3.2) Προηγούµενη(-ες) δηµοσίευση (εύσεις) σχετικά με την ίδια σύµβαση: Όχι

ΙV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου. Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα:

Ηµεροµηνία: 19/12/11    Ώρα: 13:00 . Έγγραφα έναντι αντιτίμου: 10,00 EUR, Όροι και τρόπος πληρωμής: Στο ταμείο του Δ. Λαρισαίων

ΙV.3.4) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών: Ηµεροµηνία: 27/12/2011   Ώρα: 10.00

ΙV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) µπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αίτησεις συµµετοχής: EL

ΙV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 30 ημέρες

ΙV.3.8) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών: Ηµεροµηνία: 27/12/2011  Ώρα: 10.30

Τόπος: Δημοτικό κατάστημα του Δ. Λαρισαίων, Ι. Δραγούμη 1 στη Λάρισα, 4ος όροφος, γρ. οδοποιίας.

Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Τα μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού,οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:  Όχι

VΙ.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Όχι

VΙ.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναφέρονται στα τεύχη του Διαγωνισμού.

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

Επίσηµη επωνυµία:      ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ταχ. διεύθυνση:    Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα, Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Τηλ.:+30 2410535481, Φαξ: +30 2410251339

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):   www.larissa-dimos.gr

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ηµεροµηνία(-ες) υποβολής προσφυγών: Υποβολή ενστάσεων: -κατά των όρων της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής υποψηφίου Παρόχου στο διαγωνισμό, κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού στα διάφορα στάδιά του.

VΙ.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφυγών:

Επίσηµη επωνυµία:      ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση:    Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα, Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Τηλ.:+30 2410535481, Φαξ: +30 2410251339

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):   www.larissa-dimos.gr

VΙ.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:  11/11/2011                                                                  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

  

                                                                                           Δέσποινα ΜΑΝΤΖΑΡΗ

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa-dimos.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1

Copyright © 2016 Δήμος Λαρισαίων | Sitemap | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ