Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τρίτεκνοι - Απαλλαγή, Μείωση από το τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Βάσει της υπ’ αριθμ. 905/2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 6ΕΠ1ΩΛΞ-ΗΑΤ) δίνεται:
Απαλλαγή από το τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού σε τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) ευρώ.
Μείωση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000€).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου (φωτοαντίγραφο).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βεβαίωση από το Σύλλογο Τριτέκνων (προαιρετικά)
5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς και φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας, με τη ρητή υποχρέωση να τα προσκομίζει κάθε χρόνο προκειμένου να συνεχίζεται η απαλλαγή ή η μείωση.
6. Δικαστική Απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
7. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.
9. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.


Κατάθεση Δικαιολογητικών στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΛ 1ος όροφος
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
ΤΗΛ.: 2410687148