Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μονογονεϊκές Οικογένειες - Μείωση του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Βάσει της υπ’ αριθμ. 905/2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 6ΕΠ1ΩΛΞ-ΗΑΤ) δίνεται μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, σε μονογονεϊκές οικογένειες, με εισόδημα γονέα κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000 €) ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου (φωτοαντίγραφο).
3. Η προσκόμιση οποιοδήποτε διοικητικού ή δικαστικού εγγράφου αποδεικτικού μονογονεϊκότητας
4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς και φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας, με τη ρητή υποχρέωση να τα προσκομίζει κάθε χρόνο προκειμένου να συνεχίζεται η μείωση.
5. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένει.
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Κατάθεση Δικαιολογητικών στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΛ 1ος όροφος
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
ΤΗΛ.: 2410687148