Διακήρυξη διαγωνισμού μελέτης - Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας Β Μέρος

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της προκήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για τον φάκελο έργου, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf), πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (doc), πατήστε ΕΔΩ

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕΔΙΑ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕΔΙΑ (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕΔΙΑ (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕΔΙΑ (4)