Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)"

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για τη διακήρυξη της σύμβασης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της προκήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το σχέδιο Ηλιοδώρου-Ρούσβλετ, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή εργασιών πρασίνου, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή σήμανσης, πατήστε ΕΔΩ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε ΕΔΩ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε ΕΔΩ

Για την αντιστοίχιση άρθρων ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ, πατήστε ΕΔΩ

Για την προμέτρηση έργου, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική συγγραφή οικοδομικών εργασιών, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική συγγραφή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική συγγραφή εργασιών πρασίνου, πατήστε ΕΔΩ

Για τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε ΕΔΩ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων γεωτεχνικής υπηρεσίας, πατήστε ΕΔΩ

Για το σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ), πατήστε ΕΔΩ

Για τους πίνακες ΣΑΥ, πατήστε ΕΔΩ

Για τον φάκελο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ), πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή doc, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή pdf, πατήστε ΕΔΩ