Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας μικροεργαλείων, ηλεκτροεργαλείων και μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων για το έτος 2019

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς (έγγραφο doc), πατήστε ΕΔΩ

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε ΕΔΩ