Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - «Συντήρηση Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) Κολυμβητηρίων»

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της προκήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε ΕΔΩ

Για τον προϋπολογισμό, πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ