Δημοσίευση προκήρυξης του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 22/21.04.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων και ειδικότερα δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης), μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και δύο (2) θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για το κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για την προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 22/21.04.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.), πατήστε ΕΔΩ