Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βεβαιώσεις περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων


Δικαιολογητικά
1. Αίτηση ιδιοκτήτη για τη χορήγηση βεβαίωσης Τ.Α.Π., με πλήρη στοιχεία.
2. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, με γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή, σε τρίτο πρόσωπο, εάν δεν παρίσταται ο ίδιος.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
5. Πρόσφατη απόδειξη ΔΕΔΔΗΕ
6. Αν το ακίνητο ήταν ΚΕΝΟ, αντίγραφα του έντυπου Ε2 της τελευταίας 5ετίας.
7. Συμβολαιογραφικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, όπως γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, δικαστικής απόφασης κ.λπ. Ή προσκόμιση του έντυπου Ε9.
8. Κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα Μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου ή πιθανών παρακολουθημάτων του ακινήτου δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο).
9. Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι του ακινήτου έχουν περαιωθεί με το νόμο 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το νόμο 4014/2011 και 4178/2013 οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες τους.

 

Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. ΜΗ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων


Δικαιολογητικά
1. Αίτηση ιδιοκτήτη για τη χορήγηση βεβαίωσης Τ.Α.Π., με πλήρη στοιχεία.
2. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, με γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή, σε τρίτο πρόσωπο, εάν δεν παρίσταται ο ίδιος.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
5. Συμβολαιογραφικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, όπως γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, δικαστικής απόφασης κ.λπ. Ή προσκόμιση του έντυπου Ε9.
6. Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία διακοπής ή επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ (εκτός από την περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ).
7. Κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα Μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου ή πιθανών παρακολουθημάτων του ακινήτου δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο).
8. Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι του ακινήτου έχουν περαιωθεί με το νόμο 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το νόμο 4014/2011 και 4178/2013 οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες τους

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι η βεβαίωση ΤΑΠ για συμβολαιογραφική χρήση, έχει ισχύ έως 31/12 τρέχον-τος έτους.
Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί συμβόλαιο μέσα στο τρέχον έτος, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση που προμηθεύτηκε το προηγούμενο έτος και να αιτηθεί χορήγηση ανανεωμένης βεβαίωσης ΤΑΠ για το νέο ισχύον έτος.

Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να είναι φωτοτυπημένα και θα κρατηθούν για το αρχείο της Υπηρεσία μας.
Παρακαλούνται οι δημότες, για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, πριν την προσέλευσή τους στην Υπηρεσία μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων για περαιτέρω διευκρινήσεις στα τηλ. 2413500262-263.