Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άτομα με ποστοστό αναπηρίας - Μείωση από το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Βάσει της υπ.αρ. 619/2014 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 7ΩΛΓΩΛΞ-Χ46) δίνεται μείωση κατά ποσοστό πενήντα τοις ακίνητα εκατό (50%) από το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού σε ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση)
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου και Α.Φ.Μ. (από φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος ή από φορολογική ενημερότητα)
3. Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του
4. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι)
5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λ.π.)
6. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου

 

Κατάθεση Δικαιολογητικών στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΛ 1ος όροφος
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
ΤΗΛ.: 2410687148