Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άποροι - Απαλλαγή από το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Βάσει της υπ.αρ. 619/2014 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 7ΩΛΓΩΛΞ-Χ46) δίνεται απαλλαγή από το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού σε άπορους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς και φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας με τη ρητή υποχρέωση να τα προσκομίζει κάθε χρόνο προκειμένου να συνεχίζεται η απαλλαγή
3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου
4. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν
5. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου
6. Αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου και Α.Φ.Μ.

 

Κατάθεση Δικαιολογητικών στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΛ 1ος όροφος
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
ΤΗΛ.: 2410687148