Αντιδήμαρχοι

Α. Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαρισαίων τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, με έναρξη και λήξη θητείας, από 01/03/2017 έως 31/08/2019 και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες:

1.Σούλτης Γεώργιος

Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες αναγράφονται λεπτομερώς στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα δέχεται επισημάνσεις – υποδείξεις μέσω των Δημοτικών Eνοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων και σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες Αντιδημαρχίες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες θα μεριμνά για την άμεση αντιμετώπισή τους συντονίζοντας και επιβλέποντας τις απαραίτητες εργασίες.

Θα έχει επίσης την ευθύνη για:

 -Τη συνεργασία και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση  έργων  στην πόλη.

- Θέματα πολιτικής προστασίας  

- Υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων και Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

Επίσης αναπληρώνει το Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος και υπογράφει τις αποφάσεις του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικού περί μεταδημότευσης.

Γραφείο
2ος όροφος
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 'Ιωνος Δραγούμη 1, 41222  ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2413500227
email: adhm5@larissa-dimos.gr

 

2.Νταής Παναγιώτης

Αντιδημαρχία Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση Τοπικής-Αγροτικής Οικονομίας

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και της υπογραφής οποιουδήποτε συμφωνητικού απορρέει από αυτές, εκτός των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του διατάζει την είσπραξη των Δημοτικών Εσόδων και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του και από τις διατάξεις του άρ. 57 του Ν. 4249/2014.

Τέλος, ασκεί τις κατά τόπο αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, για τη Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης και τη Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας.

Γραφείο
2ος όροφος
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 'Ιωνος Δραγούμη 1, 41222  ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2413500229
email: adhm4@larissa-dimos.gr

 

3.Μαβίδης Δημήτριος

Αντιδημαρχία Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Γραφείο
2ος όροφος
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 'Ιωνος Δραγούμη 1, 41222  ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2413500228
email: adhm3@larissa-dimos.gr

 

4.Αδαμόπουλος Αθανάσιος 

Αντιδημαρχία Οικονομικών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Από τη Διεύθυνση Τοπικής Αγροτικής Οικονομίας τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Γραφείο
2ος όροφος
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 'Ιωνος Δραγούμη 1, 41222  ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2413500203
email: adhm9@larissa-dimos.gr

 

5.Δεληγιάννης Δημήτριος 

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση Πρόνοιας

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Από τη Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για τα Τμήματα:

o       Υποστήριξης,

o       Νεολαίας, Δια Βίου Μάθησης & Ισότητας των Φύλων,

o       Παιδικών Σταθμών

Γενικότερα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα έχει την Γενική Εποπτεία του τομέα Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου .

Γραφείο
ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 8Α, 41222  ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2410680239
email: adhm8@larissa-dimos.gr

 

6.Σουρλαντζής Απόστολος

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Γραφείο
ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 8Α, 41222  ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2410680200
email: adhm2@larissa-dimos.gr

 

7.Σάπκας Παναγιώτης

Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Από τη Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για τα Τμήματα:

o     Πολιτισμού  - Επιστημών, εκτός της λειτουργίας βιβλιοθηκών και της λειτουργίας των λεσχών πολιτισμού. Επίσης εκτός των μή εντός άλλων εγκαταστάσεων ευρισκομένων αναψυκτηρίων,

o     Χορού,

Επίσης θα ασκεί τον συντονισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών του συγκροτήματος του Μύλου του Παππά.

Γραφείο
ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ,  ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2410614449
email: adhm6@larissa-dimos.gr

 

8.Ζαούτσος Γεώργιος

Αντιδημαρχία Πρασίνου και Αμαξοστασίου

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση Πρασίνου

όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου μας. Γενικότερα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα μεριμνά ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και διάδοση του πρασίνου και τη δημιουργία όσο το δυνατόν καλύτερων περιβαλλοντικών φυσικών συνθηκών ζωής στην πόλη και τους λοιπούς οικισμούς του Δήμου. 

Διεύθυνση Δημοτικού Αμαξοστασίου

όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Γραφείο
ΓΙΑΓΚΟΥ 1 ΝΕΑΠΟΛΗ, 41334  ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2410612748
email: adhm1@larissa-dimos.gr
 

Β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω (δεν έχουν μεταβιβαστεί) γίνεται απευθείας από το  Δήμαρχο Λαρισαίων. 

Γ.Οι Αντιδήμαρχοι, ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους θα εκδίδουν (υπογράφουν) τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτελούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Παιδείας. Εισηγούνται σε συνεργασία με τους Διευθυντές, την Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου την ψήφιση κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών ή την τροποποίηση των υφισταμένων, όπου χρειάζεται και τέλος ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του Κώδικα ή άλλων σχετικών Νόμων.

Δ.Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση Πολιτικών γάμων

Ε.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σούλτης Γεώργιος. Και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Μαβίδη Δημήτριο. 

Δικαιούνται αντιμισθίας οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι:           

 1) Νταής Παναγιώτης

2) Μαβίδης Δημήτριος

3) Ζαούτσος Γεώργιος

4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος

5) Σουρλαντζής Απόστολος

Η.Ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος, κος Αδαμόπουλος Αθανάσιος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος, κος Μαβίδης Δημήτριος .