ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

                                                    

                    /

 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Το έργο κατασκευάσθηκε από το Δήμο Λαρισαίων μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αφού εντάχθηκε το Μάιο του 2012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013» με τον τίτλο «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 19ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Λαρισαίων».

    / 

Οι παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων, συνέβαλαν στην προώθηση και υλοποίηση του κοινού σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους για Αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Η χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 225.817,25 € έγινε από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με πόρους του Ταμείου Συνοχής και Εθνικούς πόρους.

 

Τα υποέργα που υλοποιήθηκαν ήταν :

·         Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante

·         Υπηρεσίες Ενεργειακού – Τεχνικού Συμβούλου προμελέτης

·         Τεχνική μελέτη

·         Υπηρεσίες Ενεργειακού – Τεχνικού Συμβούλου κατασκευής

·         Έργο ενεργειακής αναβάθμισης

·         Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post

·         Έργο Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης

   

Εργασίες – παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 19ο Δημοτικό Σχολείο

 /

/

/

 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των συγκεκριμένων δράσεων στο σχολείο είναι απτά. Το κτίριο από την Ζ’ ενεργειακή κατηγορία στην οποία είχε αρχικά καταταχθεί βρίσκεται τώρα στην Γ’ ενεργειακή κατηγορία. Αυτό σημαίνει μείωση των ετήσιων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων και παράλληλα βελτίωση  των συνθηκών διαβίωσης στους εσωτερικούς χώρους.

/

 

/

                      /