ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

                           /

 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Λάρισας. Το έργο κατασκευάσθηκε από το Δήμο Λαρισαίων μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αφού εντάχθηκε το Μάιο του 2012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013» με τον τίτλο «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο του Δήμου Λαρισαίων».

          / 

Οι παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων, συνέβαλαν στην προώθηση και υλοποίηση του κοινού σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους για Αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Η χρηματοδότηση της παραπάνω πράξης με προϋπολογισμό 342.816,25 € έγινε από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με πόρους του Ταμείου Συνοχής και Εθνικούς πόρους.  

               Τα υποέργα που υλοποιήθηκαν ήταν :

·         Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante

·         Υπηρεσίες Ενεργειακού – Τεχνικού Συμβούλου προμελέτης

·         Τεχνική μελέτη

·         Υπηρεσίες Ενεργειακού – Τεχνικού Συμβούλου κατασκευής

·         Έργο ενεργειακής αναβάθμισης

·         Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post

·         Έργο Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης                                                 

                           

Εργασίες – παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα δύο σχολεία                        

    /                                                                                                               /

                    

/

 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των συγκεκριμένων δράσεων στα δύο σχολεία είναι απτά. Τα κτίρια από την Ε’ ενεργειακή κατηγορία στην οποία είχαν αρχικά καταταχθεί βρίσκονται τώρα στην Γ’ ενεργειακή κατηγορία. Αυτό σημαίνει μείωση των ετήσιων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων και παράλληλα βελτίωση  των συνθηκών διαβίωσης στους εσωτερικούς χώρους.

   /

   /

                    /