Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων

Προσφερόμενα Προγράμματα 

Νέα - Επικαιρότητα

 

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της λειτουργίας του Έργου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, ως επιτελικός φορέας της δια βίου μάθησης και χρηματοδότης Εθνικών Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σύμφωνα με το ν.3879/2010, είναι η εφαρμογή του θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες πολίτες, μέσω της λειτουργίας Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης).
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Λαρισαίων έχει ξεκινήσει επίσημα τη λειτουργία του και για το τρέχον Εκπαιδευτικό Έτος (Οκτώβριος 2013-Ιούνιος 2014) θα προσφέρει πλειάδα προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Η λειτουργία του ΚΔΒΜ πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8» του Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, για την υλοποίηση των οποίων συνέπραξαν η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), η Γενική Γραμματεία ∆ιά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.), το Ίδρυμα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.).

Οι εν λόγω Πράξεις αποσκοπούν στην ευρύτερη εφαρμογή του θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της λειτουργίας Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης) που θα παρέχουν δια βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες.

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεών του ενεργοποιείται:

(α) με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, από προγράμματα εθνικού ενδιαφέροντος, που υλοποιούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

(β) με εκπαιδευτικές δράσεις ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, οι οποίες προτείνονται από τους Δήμους και μετά από έγκριση υλοποιούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και θα υλοποιηθούν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων, σε  Θεματικά πεδία όπως:

1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2.    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.    ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

4.    ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

6.    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

7.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διεύθυνση: Αιόλου 4

                         (η Δομή βρίσκεται στο πρώην Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο κτίριο που στεγάζονται τα 9ο και 44ο Νηπιαγωγείο Λάρισας)

Τ.Κ.:41221,Λάρισα

Τηλ.:2410 555247

Φαξ:2410 555249

email: kdvm.larissa@gmail.com

Facebook:  facebook.com/kdvm.larissa 

Twitter: @kdvmlarissa 

Υπεύθυνη Οργάνωσης: Μαρίνα Σίσκου

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης,Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: Στέργιος Ζαρκανέλας