Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 09/11/2017, ώρα 12:30