Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 08/11/2017, ώρα 12:30