Πίνακες επιτυχόντων - απορριπτέων της προκήρυξης της ΔΗΚΕΛ