Ορθή επανάληψη της Προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντού με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου με 3 ετή διάρκεια