Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 07/09/2017, ώρα 12:30