Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 06/09/2017, ώρα 12:30