Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 03/08/2017, ώρα 12:30