Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 04/05/2017, ώρα