Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 05/04/2017, ώρα 12:30