Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ∆ημοτικό κατάστημα (Ίωνος Δραγούμη 1), στις 05-03-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

 

 

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ