Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 09/02/2017, ώρα 12:30